Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

BIOMIN, a.s.
Potočná 1/1
919 43 Cífer
IČO: 00681725

Tel.: 421 33 55 99 661
Fax: 421 33 55 99 274
Email: eshop@bio-min.sk

1. Spôsob objednávania.

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho.

Kupujúcemu sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zrušením distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nebude uznaný ako oprávnená reklamácia.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru a to pripísaním na účet predávajúceho ešte pred jeho opätovnom odoslaním.

4. Ceny tovaru.

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Dodacie podmienky.

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim. Ak si objednáte tovar, ktorý predávajúci vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, budeme vás kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky). Miesto dodania je uvedené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Doručenie na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúra, doklad o predaji). Dodanie tovaru zaisťujeme po celom území Slovenskej republiky.

Úhrada nákladov za doručenie tovaru:

Kuriérska služba:

Objednávka do 55 € poplatok za dobierku – 5,00 €

Objednávka nad 55 € poplatok za dobierku – 0 €

Veštky ceny sú vrátane DPH !

Dodanie tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne, na základe aktuálnych podmienok pošty, resp. prepravcov.

6. Zrušenie objednávky.

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť od 24 hod. od jej zadania.
Podmienky zrušenia objednávky.
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie objednávky nám zašlite emailom na adresu eshop@bio-min.sk Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky.

Pokiaľ si zásielku kupujúci neprebral (platí to aj keď si kupujúci opakovane nepreberá zásielky tovaru) a zásielka sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky. Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na účet predávajúceho. Náklady spojené s opätovným doručením zásielky hradí kupujúci.

7. Reklamácie.

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru: Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na mailovú adresu eshop@bio-min.sk alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho.

8. Záručná doba.

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručiteľovi.

9. Záverečné ustanovenie.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.