EÚ fondy a stimuly

Názov projektu
Zásadná inovácia produktu spracovania biologického odpadu vaječných škrupín na prírodný vápnik vo vysokej koncentrácii = atraktívny produkt 2017

Stručný popis projektu
Cieľom projektu je inovácia produktového radu výrobkov, nahradenie technologických krokov vykonávaných ručne automatizovanými postupmi, zlepšenie kvality ovzdušia v prašnom prostredí a zrovnoprávnenie pohlaví pri obsluhe zariadení pri výrobnom procese.

Projekt: „Zásadná inovácia výrobného procesu plnenia pre produkty na báze sypkých práškových hmôt. Od manuálneho k plne automatickému.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Názov a sídlo prijímateľa:

BIOMIN, a.s.

Potočná 1/1, 919 43 Cífer

Miesto realizácie projektu:

Cífer

Nenávratný finančný príspevok:

64 450,00 EUR

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je dosiahnutie nasledovného:

  1. Inovácia výrobného procesu spoločnosti BIOMIN, a.s. vo výrobe produktov na báze prírodného vápnika ako súčasti komplexu prírodných minerálov obsiahnutých v unikátnom zdroji prírodného vápnika, vo vaječných škrupinách, ako jediného produktu svojho druhu na trhu, ktorý je biopreparátom bez chemických prísad, zavedením do výroby nových liekových foriem. Daný cieľ bude dosiahnutý obstaraním, inštaláciou a zavedením do výroby nového zariadenia: farmaceutického dávkovača sypkých hmôt. Toto zariadenie zabezpečí realizáciu zadefinovaných inovácií: zautomatizovanie výrobného procesu z manuálnej pracovnej operácie a zvýšenie hmotnostnej rovnorodosti produktov, čím dôjde k zúženiu tolerančného pásma.
  2. Nahradenie technologických krokov vykonávaných ručne automatizovanými postupmi spojenými s elimináciou rizika kontaminácie produktov, so znížením chybovosti dávkovania sypkých hmôt. Cieľ bude dosiahnutý obstaraním, inštaláciou a zavedením do výroby automatizovaného dávkovača sypkých práškových hmôt Žiadateľa, keďže technologické kroky na tomto zariadení budú po zavedení plánovanej inovácie prebiehať v chránenej atmosfére, bez potreby zásahu do ich priebehu, čím bude zároveň dosiahnutý aj tretí cieľ.
  3. Zlepšenie hygieny práce znížením expozície pracovníkov v prostredí so zvýšenou prašnosťou.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Projekt: „Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Názov a sídlo prijímateľa:

BIOMIN, a.s.

Potočná 1/1, 919 43 Cífer

Partner projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto realizácie projektu:

Cífer

Nenávratný finančný príspevok:

1 386 824,46 EUR

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je priemyselný výskum v spojení s klinickým výskumom vedúci k zásadnej inovácii liekovej formy účinnej látky BIOMIN H so súčasnou zásadnou inováciou technologického procesu výroby inovovaného liečiva. Výstupom projektu bude nová účinnejšia lieková forma s výraznejšie príjemnejším spôsobom užívania ako pôvodný liek a s tým súvisiaca zásadná inovácia technologického procesu výroby lieku

Je potrebné dať tam tento text:

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Názov projektu:
Rekonštrukcia osvetlenia a výmena vzduchotechniky

Stručný popis projektu:
Projekt energetických úspor BIOMIN, a.s. je zameraný na zníženie energetickej náročnosti spoločnosti pri výrobe liekov a doplnkov. Hlavnými časťami projektu je rekuperácia tepla pomocou vzduchotechnickej jednotky, čím dôjde k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a rekonštrukcia osvetlenia vo výrobných priestoroch, čim dôjde k zníženiu spotreby elektrickej energie.

Dátum začatia realizácie projektu:
01/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu:
10/2020

Nenávratný finančný príspevok:
121 852,44 EUR

Webová stránka
www.op-kzp.sk
www.siea.sk

Názov a sídlo prijímateľa:

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9. 845 05 Bratislava

Názov projektu:

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

Partneri projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

BIOMIN, a..s

MABPRO. a. s.

AP2 s. r. o.

Miesto realizácie projektu:

Bratislava – mestská časť Devínska nová Ves,

Bratislava – mestská časť Lamač

Martin

Ružomberok

Žilina, Košice – mestská časť Juh

Nitra

Cífer

Špačince

Výška poskytnutého NFP:

6 894 385,59 EUR

Stručný opis projektu:

Zámerom projektu je pomocou progresívneho výskumu realizovaného špičkovými vedecko-výskumnými pracovníkmi 4 akademických a 3 priemyselných partnerov prispieť k zlepšeniu zdravia a kvality života obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí trpia obezitou a s ňou spojenými zdravotnými komplikáciami a sprievodnými chorobami (tzv. komorbiditami).

Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie funkčného modelu prvého Centra pre manažment obezity v SR, akreditovaného Európskou asociáciou pre výskum obezity (EASO),a k jeho následnému založeniu a uvedeniu do prevádzky v krátkom časovom horizonte po skončení projektu. Očakávame, že CMO umožní zlepšenie nadstavbového manažmentu obéznych pacientov pomocou komplexného prístupu odborníkov na základe aktuálnych medicínskych a vedeckých poznatkov.

Projekt zároveň prinesie nové vedecké poznatky, aplikácie do praxe, inovačné produkty a prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti (najmä mládeže)o nepriaznivých efektoch obezity na zdravie a priebeh komorbidít, o prínose výskumu obezity, o možnostiach intervencie a o význame prevencie a profylaxieobezity a jej sprievodných chorôb.

Realizácia projektu bude stimulovať verejno-súkromnú výskumno-vývojovú a inovačnú spoluprácu akademických a podnikateľských subjektov a zlepší ich konkurencieschopnosť.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Prijímateľ:

BIOMIN, a.s.

Názov projektu:

Výskum získavania aktívnych substancií a ich vhodného technologického spracovania z biologického odpadu vaječných blán

Evidenčné číslo projektu:

2018/ 14569:10 – 26C0

Doba realizácie projektu:

12/2018 – 11/2021

Globálny cieľ:

Cieľom projektu je výskum vhodného technologického spracovania a následného využitia získanej suroviny ako primárnej API (aktívna produktová substancia) v novej liekovej forme zo vstupnej suroviny – biologického odpadu, ktorý vzniká v potravinárskom priemysle pri primárnom spracovaní vajec. Popri získaní a stanovení samotnej API bude ďalším výstupom projektu zadefinovanie a dotestovanie v poloprevádzkových podmienkach nového výrobného postupu a komplexu jednotlivých výrobných operácií pri spracovaní a stabilizovaní vstupnej cieľovej suroviny. Rovnako je potrebné, aby celá nová technologická linka spĺňala kritériá SVP (správnej výrobnej praxe) vo farmaceutickom priemysle. Finálnym výstupom projektu bude nová základná substancia API pre využitie vo farmaceutickom priemysle, ktorá bude mať zadefinované a známe farmakologické vlastnosti. Bude ďalej využitá ako základ či už samostatného – čistého produktu, alebo bude slúžiť ako aktívny, obohacujúci komponent pri výrobe multifaktorálnych výživových doplnkov. Získaná API bude zachovávať vysokú prirodzenú biologickú dostupnosť aktívnych súčastí a tak zabezpečí v maximálnej možnej miere výhody prírodnej suroviny. Finálny výstup projektu a to nová prírodná API a jej výrobný postup bude excelentná, jedinečná, slovenská, vysoko konkurenčná výhoda do ďalšieho rozvoja daného segmentu priemyslu.

Aktuálny stav:

Projekt v roku 2020 naplnil očakávania a napredoval podľa plánovaných míľnikov. Podarilo sa nám vybudovať kompletnú pred-produkčnú linku na spracovanie primárnej API a zrealizovať množstvo testovacích krokov každej jej technologickej časti. Súhrnné poznatky o veľkoobjemovom spracovávaní primárnej API ukázali kritické miesta, ktoré bude treba doladiť do termínu spustenia produkcie. V globále je ale možné konštatovať, že koncept linky v laboratórnych podmienkach bol vybudovaný správne a boli vybrané také metódy spracovania primárnej API, ktoré budú použité aj v reálnej produkčnej fáze. Poznatky získané v tejto pred-produkčnej fáze sú výraznou pomocou pri koncipovaní finálneho setupu produkčnej linky a všetky kroky testovania hodnotíme ako veľmi prínosné a nápomocné optimalizácii plánovaného výsledku. Rovnako kritické miesta spolu s potrebou dotestovať ešte funkčnosti zdrobňovacieho zariadenia plánujeme podrobiť ďalším testom v najbližšej kampani zvozu škrupín, kedy bude zabezpečený dostatočný prísun API.

Sumár testov využijeme na optimalizáciu jednotlivých krokov a rovnako aj na získanie dostatku suroviny primárnej API, ktorú použijeme na biologický pokus. Plánovaný cieľ – dosiahnuť optimálny pomer medzi medicínskym efektom a technologickou – energetickou náročnosťou spracovania na základe realizácie ďalších pred-produkčných testov sa javí ako dodržateľný.

Zároveň po podpísaní zmluvy s novým partnerom uskutočníme vedecký pokus overenia efektu finálnej API vyprodukovanej už v našich podmienkach. Pokus na biologickom modeli – overenie biologickej dostupnosti a efektu na chondrocytovú živú bunku, a tak odsledovať praktický biologický efekt, ktorého priamou aproximáciou sa dá očakávať anabázický účinok v ľudskom organizme pri suplementácii prípravkom na báze nami vyvinutej primárnej API.

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti BIOMIN, a.s.

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je zrealizovanie týchto energetických opatrení:

  • zlepšenie tepelno-technických parametrov výrobnej haly prostredníctvom zateplenia strechy a výmeny okien a dverí;
  • rekonštrukcia plynovej kotolne ako zdroja tepla;
  • inštalácia FVE na streche výrobnej haly.

Vďaka realizácii projektu spoločnosť BIOMIN, a.s. dosiahne zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly a dôjde k úspore nákladov na spotrebu elektrickej energie a plynu pri výrobe farmaceutických produktov.

Dátum začatia realizácie projektu:
08/2021

Dátum ukončenia realizácie projektu:
01/2023

Nenávratný finančný príspevok:
111 993,86 EUR

Webová stránka
www.op-kzp.sk
www.siea.sk