Hlásenie nežiadúcich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok na jeden z našich produktov, prosím postupujte nasledovne:

A. Ak máte záujem o medicínske informácie k nášmu lieku, alebo máte podozrenie na nežiadúci účinok, zavolajte nám na číslo : +421 232 101 101

B. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaducich účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26,
Tel: + 421 2 507 01 206
Fax: + 421 2 507 01 237

Elektronický formulár pre hlásenie nežiaducich účinkov:
https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

C. alebo prosím kontaktujte naše oddelenie bezpečnosti liečiv na e-maile:

vigilancia@bio-min.sk