Reklamačný poriadok

 1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak je na tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použitie (exspiračná doba), záručná doba neskončí pred uplynutím doby.
 2. Predávajúci nepreberá na reklamáciu tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Vybavenie reklamácie môže spotrebiteľ uľahčiť, ak pri uplatnení reklamácie využije priložený reklamačný formulár, vyplní ho podľa pokynov predávajúceho a následne doručí reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, s neporušenými ochrannými plombami pokiaľ možno v originálnom balení, vrátane kópie dodacieho listu a faktúry predávajúcemu. Reklamovaný tovar pri vrátení do poručuje predávajúci spotrebiteľovi poistiť proti škodám spôsobeným prepravou tovaru.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 5. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bez vád, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 9. Predávajúci na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv podľa § 622 – 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 11. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.
 12. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 13. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
 14. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť na adrese: BIOMIN a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer